Facts & Myter om Hash & Hashmisbrug

Der er mange myter om hash…

Derfor kan det være svært at gennemskue, hvad man skal tro på.

Især hvis man selv ryger og måske er på vej ind i et misbrug (skulle du være tvivl om forbruget af hash kan du tage vores test her).

Jeg har derfor samlet  10 myter og 10 facts om brug af hash.

Jeg skriver  ikke for at fortælle dig om du skal ryge eller ej. Det er heller ikke mit mål at fortælle dig, hvad du skal mene...

men bare at fortælle, hvad andre har fundet frem til.

Jeg håber at disse facts og afklaring af myter, vil hjælpe dig på vej.

10 Myter om Hash

Myte 

#1

 "Man bliver ikke afhængig af hash"

Faktisk bliver hver 6. ung og ca. 10% af voksne, der ryger hash afhængig.

Der er hovedsageligt er der tale om en psykisk afhængighed, der ved ophør af hashrygning giver sig udslag i:

 • Irritation
 • søvnbesvær
 • psykisk ustabilitet (ked af det/glad/vred/trist/indre kaos).

I denne periode kan der også opstå akutte depressioner, da hashrygere kan føle sig ensomme/isolerede og i nogle tilfælde kommer til lide af angstanfald.

De tre første dage af en afgiftning, kan hashrygeren opleve fysiske abstinenser som:

 • Kvalme
 • snue
 • træthed
 • kramper
 • mavepine
 • ulyst til at spise
 • hovedpine
 • kolde- og varme svedeture.

Myte 

#2

"Hash fører ikke til misbrug af andre narkotiske rusmidler"

Det er rigtigt, at hash ikke automatisk fører til brug af andre rusmidler. 

Langt de fleste af dem, som ryger hash, går ikke videre til andre rusmidler.

Undersøgelser viser dog også, at det er meget få, som starter direkte med f.eks. heroin, amfetamin eller kokain.

De fleste starter første gang med legale rusmidler som alkohol og tobak ...

Herfra går vejen typisk over brug af hash med risiko for gå videre til andre rusmidler på sigt.

Myte 

#3

"Hash er ikke mere skadeligt end alkohol"

Først skal vi lige slå fast at Alkohol (uden sammenligning) er det rusmiddel, som har flest negative konsekvenser for samfundet.

Så selv hvis hash er mindre skadeligt end alkohol, gør det ikke hash harmløst

Den største forskel er... ​

alkohol er ude af kroppen på 24-36 timer. 

Med hash kan det tage fra 6-10 uger, før hashen er ude af kroppen.

Ligesom med alkoholen, virker hash indtil den er ude af kroppen.

Det betyder, at hvis man som hashryger vil forhindre en ophobning af hash og dermed af virkningen på evnen at tænke og løse problemer, skal man vente 6-10 uger mellem hver hashrygning.

Der er ingen tvivl om, at både hash og alkohol er skadeligt ved misbrug.

Fordi hash langsommere forlader kroppen, er risikoen for at udvikle et misbrug måske større end ved alkohol. 

Myte 

#4

"Det kan sagtens lade sig gøre at have et fornuftigt forhold til hash, dvs. ryge hash som mange voksne drikker alkohol"

Ryger man oftere end hver 6. uge, sker der en ophobning af det virksomme stof THC i kroppens og hjernens fedtvæv.

Det betyder, at der vil ske en ophobning af det stof, der begrænser tanke-evnen (navnlig din hukommelse og indlæringsevne). 

Så længe THC er i kroppen, har det den sløvende effekt og begrænsende virkning på evnen til at tænke klart og fungere.

Det betyder, at hvis man ryger hash, som mange voksne drikker alkohol - altså en eller et par gange om ugen - så begrænser du i høj grad din evne til at fungere.

Myte 

#5

"Man bliver ikke sløv af at ryge hash. Det kan faktisk føles opfriskende"

Det hænger sammen med, at rusen ændrer karakter efter længere tids hashrygning.

Fra at være sløvende (du bliver skæv)... 

bliver rusen nu opkvikkende med en følelse af energi og friskhed.

Det skyldes, at ens normale energiniveau er faldet i forhold til tidligere, hvor man ikke røg hash... (Man er blevet sløv hele tiden)

Nu har man bare glemt, hvordan der føles at have et normal energiniveau.

Når man så ryger, udligner den akutte rus bare energiniveaut,
du går fra at være sløv til at være "normal". 

Tollerancen for stroffet THC har skubbet sig...


Derfor skal garvede rygere også have mere eller stærkere variationer af cannabis for at blive skæve.

Oplever du dette, bør du overveje, om dit brug af hash, har udvliklet sig til et misbrug. Du kan tage vores test her.

Myte 

#6

"Man bliver ikke dum af at ryge hash"

Når hashrygning forbindes med dumhed, skyldes det, at andre omkring hashrygeren oplever, at han eller hun husker dårligere, misforstår ting eller kan være vanskelige at diskutere med.

Det er indlæringsevnen og særligt korttidshukommelsen begrænses.

Hashrygeren selv oplever som oftest ingenting selv. Men for andre ligner det at hashrygeren bliver stående, mens resten af verden bevæger sig videre.  

Efter længere tids hashrygning kan det ske, at rygeren trækker sig ud af sociale sammenhænge (hvor der ikke ryges hash) og mister interessen for de aktiviteter, der ellers sker omkring en. 

Myte 

#7

"Hashrygere bliver ofte misforstået af omverdenen"

Som nævnt ovenfor sker der noget med hukommelsen og indlæringsevnen. Det er ikke de andre, der ikke forstår, hvad hashrygeren siger...

Det er hashrygeren der er blevet dårligere til at finde ordene og gøre sig forståelig overfor andre. 

Navnlig overfor dem, der ikke ryger hash.  De opfanger de små signaler, når der ikke er mening med det hashrygeren siger eller gør.

Det kan være én af grundene til at mange garvede hashrygere  i større og større omfang vælger at omgås andre hashrygere.

Mange af dem som stopper helt med at ryge hash oplever pludselig, at de intet har noget til fælles, med deres tidligere "bongkammerater".

Myte 

#8

"Det er tilladt at have hash på sig til eget forbrug"

Det ikke er tilladt hverken at ryge, opbevare, købe, sælge, indføre, udføre, udlevere, overdrage, modtage eller besidde narkotika, herunder hash.

Myte 

#9

"Selv om jeg ryger hash, har jeg stadig ambitioner og planer for mit liv - jeg er faktisk altid i gang med et eller andet projekt"

Mange hashrygere - også dem der har røget i lang tid - har mange planer, drømme og ideer. ​

De kan også sætte ord på deres planer...

Virkeligheden er dog ofte, at de stort set aldrig får gennemført et eneste projekt.

Projektet skifter bare navn.

Myte 

#10

"Hvis jeg fik en kæreste, der sagde, at jeg skulle holde op med at ryge hash, ville jeg godt kunne stoppe"

En del hashrygere vil gerne have, at kravet og motivationen til at stoppe hashrygningen kommer udefra.

Som hashryger er motivationen til at stoppe sjældent til stede fordi han eller hun føler sig bedre i rusen end udenfor rusen. 

Desuden er det såkaldte cannabismønstret (faste meninger, holdninger og værdier) i høj grad med til at forhindre, at hashrygeren tænker dårligt om hash.

Det som regel kun er den motivation, der kommer fra hashrygeren selv, der kan betyde et stop med hashrygningen.

Når det bliver rigtig svært og abstinenserne kommer, og man står alene, er det kun dig selv, der finde grundende til, at du skal lade være med at ryge.


Disse misforståelser om hash opstår, fordi vi ikke udfordrer det vi ved. 

Eller rettere...

tror vi ved. 

Når man har hørt et udsagn omkring hash tilstrækkeligt mange gange, stilles der ikke længere spørgsmål ved om det  er rigtigt.

Det går hen og bliver til sandhed.

Også selvom udsagnet ikke nødvendigvis er sandt.


Problemet er, at der på den måde kan opstå myter omkring hash.

Myter der ændrer tilgangen overfor rusmidlet.


Når man igen og igen hører, at hash er harmløst, er der barrieren for at prøve det mindre... 

Og risikoen for at udvikle et misbrug større 

Derfor er disse misforståelser eller myter medvirkende årsag til, at du kan udvikle et misbrug af hash, som i sidste ende kan kræve behandling af hashmisbruget.

Skulle du stadig være i tvivl er her 10 facts om Hash…

10 Facts om Hash

Fact

#1

Efter alkohol er hash det mest almindelige rusmiddel

Hash er det mest populære ulovlige rusmiddel.

Ifølge Sundhedsstyrelsen (2017) har 41 procent blandt unge (16-24-årige) prøvet hash.

Det svarer til 249.000 unge.

70% af dem der bliver indskrevet i behandling med et stofmisbrug, angiver hash som hovedproblem for deres misbrug

(Sundhedsstyrelsen 2015).

Fact

#2

Cannabis var/er ofte forbundet med protester
mod det etablerede samfund

Til forskel fra andre narkotisk rusmidler er hash forbundet med særlige normer og værdier. 

Dvs. at der er opstået en særlig kultur omkring Hashrygning, der på mange måder forherliger "rygerkulturen".

Et eksempel på dette kan ses i TV-serien "Queens of the Stoned Age".

En årsag til den særlige rygerkultur er måske, det romantiske billede af hvad det repræsenterer at ryge hash.

Fact

#3

Hashmisbrug er knyttet til psyko-sociale vanskeligheder

For dem der fortsætter med at ryge og udvikler et misbrug, er det ofte sådan at der ligger noget bagved misbruget. 

Det kan være de forsøger at komme væk fra negative følelser pga. problemer i livet...

eller at de selvmedicinerer sig pga. af en diagnose.

1 ud af 6 unge og 10%af voksne der ryger hash, udvikler et problematisk forbrug af hash. 

Selv om man ikke har et ”behandlingskrævende” misbrug, dvs. ikke kan stoppe misbruget selv, så betyder det ikke, at man ikke har konsekvenser af hashrygningen.

Sammenhængen mellem hashrygning og evnen til at tænke og løse problemer opstår uanset om misbruget er etableret.

Spørgsmålet er bare i hvor stor grad.

Fact

#4

Rusoplevelser er tillært adfærd

Man skal så at sige lære at bruge stoffet, sætte sig ind i stoffet og udforske dets muligheder for at få den eftertragtede rusoplevelse.

Denne viden, som udvikles sideløbende med hashbruget, bidrager mange gange til at give status i ungdomsmiljøet. 

De fleste stopper dog med hashrygning efter at have prøvet det...

Rusen, som de har fået beskrevet af venner, og som de med forventning har set frem til, udebliver. 

Derfor går mange ikke videre med hashrygningen. 

Det kræver med andre ord øvelse at opnå den ønskede rus.

Efterhånden som man bliver mere erfaren, opnår man også en social status blandt venner som ”den der har styr på det”.

Fact

#5

Det er typisk af jævnaldrende, man får tilbudt stoffet

Det er de fleste gange venner eller venners venner i omgangskredsen blandt unge, der introducerer hashen.

Hashrygere nævner ofte, at hashrygning er en måde at få venner på, fordi man har hashrygningen til fælles og kan være fælles om det.

Fact

#6

Hashen betoner fællesskabet

Hashen er (ligesom de fleste andre rusmidler) forbundet med ritualer. 

I en gruppe af hashrygere er rollerne ofte defineret. Der er ham der køber hashen, ham der rister, ham der tænder op osv.

Hashrygning er som en julefrokost, fyldt med ritualer og traditioner.

Det giver fællesskab – noget at være sammen om, tryghed – gennem forudsigeligheden, fordi alle ved hvad der skal ske og kender deres rolle, og forventningsglæde ved at være skæve sammen.

Ritualer er samtidig med til at "normalisere" hashrygningen, fordi den skaber en kultur, hvor en "morgen-pind" kan komme til at lyde lige så narturlig som en kop morgenkaffe.

Fact

#7

Hashen giver næring til drømmene, men tager initiativet væk

Hash  vikerer som en ”volumeknap”, der skruer op for følelserne og ned for ansvaret. 

Drømmene er der, men evnen til at virkeliggøre dem forsvinder.

I forlængelse af rusen er hashrygeren i en tilstand, hvor han er træt, sløv, passiv og uengageret.

Når fedtvævet er fyldt op med THC bliver denne tilstand kronisk, og så kan der være et stykke vej til at få sit liv tilbage.

Dem der er omkring hashrygeren oplever, at de står stille. Jo længere misbruget varer, jo længere er der tilbage til et liv med initiativ og aktivitet.

Starter man hashrygning i en ung alder risikerer man at skaderne i hjerne er varige.

Fact

#8

Udskilningen af hash foregår gennem fedtvævet

 Udskilningen af hash foregår gennem fedtvævet og er modsat alkohol lang tid om at forlade kroppen, når man stopper med at ryge. 

Selv om  en hashryger ikke mærker det, er kroppen påvirket efter hashrygningen i de 6 uger det tager om at blive udskildt. 

Rusen er overstået efter ca. 45 min.

Men effekten på de kognitive evner varer ved under hele udskilningsprocessen. 

Mange hashrygere tror ofte, at de kun er påvirket i selve rusen, og derfor ikke får nogle konsekvenser.

Derfor kan konsekvenserne af hashrygning skjule sig længe, inden man som ryger selv begynder at se problemerne ved hashrygning.

Fact

#9

Jo mere hash du ryger, Jo mere skal der til for at blive skæv  (toleransudvikling).

Når du ryger jævnligt, bliver rusen kortere og ændrer samtidig karakter. 

Til sidst bliver hashrygeren ikke længere skæv, men oplever mere at være ”normal” i rusen.

Det sker når fedtvævet er fyldt op gennem regelmæssig rygning (tommelfingerreglen er hashrygning tre gange om ugen i seks måneder).

På det tidspunkt er påvirkning – og dermed konsekvenserne – kroniske. Man er altså altid påvirket...

Her ser man typisk at garvede hashryger, øger deres forbrug, skifter til andre metoder (fx. at ryge bong) eller finder andre og stærker cannabis produkter (fx. skunk).

På den måde forsøger de at få rusen tilbage. Men efterhånden vil man også udvikle tolerans for den nye måde at ryge på, hvis det bliver den nye standard.

Fact

#9

Rusmiddeldebut afhænger i høj grad af forældre og venners rusmiddelvaner og normer.

Man siger at man er et produkt af de fem mennesker man bruger mest tid med.

Forældre der tydeligt siger nej til deres unges brug af rusmidler forsinker debuten.

Det er væsentligt, fordi tidlig debut giver større risiko for udvikling af misbrug.

Sammenhængen mellem forældres og venners vaner og normer er derfor afgørende for udvikling af misbrug.

Jeg håber, at du ar fået ny viden med og evt. kan se om du eller en pårørende har et problematisk forbrug.

Misbrug af hash kan som beskrevet have en række negative konsekvenser, fordi hash påvirker din evne til at tænke klart. Uanset hvad du ellers måtte have hørt...

Ønsker du at få dit liv tilbage kan behandling af et hashmisbrug være nødvendigt.

Har du røget gennem mange år, er det sikkert ikke første gang du stopper med at ryge!

Er det tilfældet, så er min klare anbefaling at få hjælp til at... 

afvikle hashrygningen - én gang for alle ,

 altså ikke flere pauser!