HAP-metoden – Nordens foretrukne behandling til hashmisbrug

HAP-metoden er ikke ny. Den har eksistereret i Sverige og Norge i over 10 år. I både Sverige og Norge er metoden national guideline. Det vil sige, at den svenske Socialstyrelsen og det norske Helsedirektoratet, der er øverste myndighed på området, anbefaler at bruge HAP-metoden til afvikling af hashmisbrug.

Den mest virksomme metode bygger på MI (Motivational Interviewing) og KAT (Kognitiv Adfærds Terapi). De samme to elementer som indgår i HAP-metoden.

Hvad bygger HAP-metoden på?

Center For Rusmiddelforskning har senest skrevet rapporten ”Behandling af unge der misbruger stoffer” (2017). Studiet, der ligger til grund for rapporten, søger at finde svaret på, hvilken af fire metoder der virker bedst. Konklusionen fastslår, at den mest virksomme metode bl.a. bygger på ”MI” (Motivational Interviewing) og ”KAT” (Kognitiv Adfærds Terapi). De samme to elementer som indgår i HAP-metoden.

En evaluering af behandlingseffekten af HAP-metoden gennemført af Narkotikaenheden i Uppsala Kommune (Sverige) i perioden 1995-2008, viste at 62 procent gennemførte behandling og blev hashfri. Desuden sås en forbedring i de tests (SCL90 og Sence of Coherence), der blev anvendt for at måle effekten af behandlingen udover hashfrihed.

Studiet ”Cronic Cannabis Use and Sense of Coherence” (1995 Lundqvist, T. Life Sciences, 56(23/24), 2145-2150), viste ikke alene effekt af behandling i form af hashfrihed i 40 dage eller mere, men også signifikant forbedring i testen Sense of Coherence for behandlingsgruppen i forhold til kontrolgruppen. Studiet demonstrerede således både effekt i forhold til at opnå hashfrihed og betydning af behandlingen (Sense of Coherence måler personens evne til begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed).

CPU, som er en del af HAP, er en metode i familieterapi med særligt fokus på at afvikle den unges hashmisbrug. CPU er baseret på to kundskabsgrundlag. Det ene er en gennemgang af forskningen på området: Hvad siger forskning om tidlig intervention ved cannabisanvendelse hos unge? (Turner, 2013), Det vil sige, hvad virker i behandling af unge cannabismisbrugere. Det andet kundskabsgrundlag er en kortlægning blandt det svenske Nationella Cannabisnätverkets enheder. 22 CPU-forløb blev gennemført, og det er disse forløb, der ligger til grund for pilotstudiet Cannabisprogram för ungdomar (CPU) i praktiken, Et pilotstudie om gennomförbarhet, problembild och forändringar under programtiden”, 2015. Patriksson, Karin (Nationella Cannabis Nätverket. Pilotstudiet viste effekt af behandling målt ved urinprøver, Sence of Coherence og skalaspørgsmål.

En opfølgning på Maria Ungdoms (Stockholm, Sverige) behandling i perioden 2000-2004, har vist, at HAP-metoden virker for de unge. Igen brugte man i evalueringen bl.a. SCL90 og Sence of Coherence for at måle effekten af behandlingsarbejdet.

I Danmark har Hillerød Kommunes Rusmiddelindsats dokumenteret behandlingseffekten af HAP-metoden (herunder CPU), og jeg anbefaler, at man giver sig tid til i detaljer at gennemgå den dokumentation, der både bygger på kliniske observationer i behandlingen og borgernes egen-rapportering i form af Feedback Informed Treatment.

Hvilken evidensgrad har HAP-metoden?

Evidensgrader anvendes til at klassificere metoder og rekommandationer.

  1. Evidensgrad 1: mindst to uafhængige studier med bevis af højt niveau eller en systematisk oversigt af flere originalstudier med bevis af højt niveau
  2. Evidensgrad 2: Et studie med bevis af højt niveau plus minimum to studier med bevis af middelhøjt niveau og entydige resultater
  3. Evidensgrad 3: Minimum to studier med bevis af middelhøjt niveau og entydige resultater
  4. Evidensgrad 4: Kun studie med bevis af lavt niveau og entydige resultater eller fravær af studier.

Ekspertudtalelser eller konsensusudtalelser

Vores HAP-uddannelse har samlet en evidensgrad på 6, og har følgende evidensgrader omkring kognition:
Bevidsthed om at længerevarende svækkelse af de kognitive funktioner både påvirker præstationsevnen ved løsning af komplekse opgaver og indlæringsevnen; en bedring af fleksibiliteten er et vigtigt behandlingsmål (Stephens 2000; evidensgrad 2)

Behandlingen skal omfatte en kritisk undersøgelse af den stofrelaterede episodiske hukommelse (med henblik på at skabe et grundlag for selverkendelse) (Lundqvist 1995; evidensgrad 3)

HAP-metoden er med andre ord gennemprøvet, testet og ikke mindst evalueret.

Metoden – og dermed succeskriteriet – forudsætter et reelt resultat i form af hashfrihed, dvs. fuldkommen afholdenhed fra cannabis. Metoden og de mange behandlere der bruger metoden i norden, anerkender ikke ”ikke-resultater” i form af reduktion af hashforbrug, da THC påvirker kognitionen, så længe den er i kroppen.

Netværk af Danske Cannabis Behandlere, der har uddannet over 600 HAP-behandlere, tager fra og med august i år det næste skridt til at skabe egentlige specialister i afvikling af hashmisbrug. Med uddannelsen Certificeret HAP-behandler udvides den oprindelige HAP-Grunduddannelse med fordybende specialer, særlig variation af HAP-metoden til de unge og eksamination (certificering). I uddannelsen ligger også et dokumentationsværktøj og en testet skabelon til at blive blandt de top-10 procent bedste behandlere.